Overslaan naar inhoud
Algemene verkoopvoorwaarden Frankrijk
Port Adhoc Frankrijk logo

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

FRANKRIJK

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden door de Port Adhoc Group via haar vennootschappen die eigenaar zijn of contracten hebben voor de exploitatie van jachthavens via directe verkoop en verkoop op afstand. Zij regelen de precontractuele en contractuele betrekkingen tussen Port Adhoc en de Klant en hebben voorrang op elk ander document. Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan niet worden afgeweken.

Artikel I: Definities

Termen met een hoofdletter in de Algemene Voorwaarden hebben de betekenis die daaraan in de context wordt gegeven of zoals hieronder gedefinieerd, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt.

Verwijst naar Jachthaven die eigendom is van of geëxploiteerd wordt door Port Adhoc.

Verwijst naar een persoon van wettelijke leeftijd of een rechtspersoon met de capaciteit om een contract te sluiten en die een of meer van de Diensten wil kopen die worden aangeboden door Port Adhoc.

Verwijst naar de diensten aangeboden door Port Adhoc, op de Haven en op de Site.

Verwijst naar de perimeter die wordt beheerd door Port Adhoc (Jachthaven, Steigers, Droge stallingshaven, dode lichamen, gebouwen, middenbermen, kades, parkeerplaatsen, maar deze lijst is niet exhaustief).

Verwijst naar een ligplaats drijvend (op Steigers, aan de kade, voor anker, enz.) of aan land (binnen of buiten op Bootbokken, op rekken, op Trailer, enz.).

Verwijst naar de verschillende aangeboden huurdiensten: opslagruimte, parkeerplaatsen, Handeling voertuigen, Bootbokken docking stations, enz. Deze lijst is niet exhaustief.

Verwijst naar het te water laten, laten zakken en verplaatsen van boten of toebehoren.

Artikel II: Verbintenis

informatie

De volgende informatie moet door de klant worden verstrekt en is essentieel voor het contract: naam van de klant, bewijs van adres, e-mailadres, lengte "overall" van de boot, breedte van de boot, type boot, Registratie papieren, verzekeringsbewijs, recente foto's van de boot representatief voor de staat van de boot bij aankomst in de haven, geladen gewicht. De haven behoudt zich het recht voor deze informatie te controleren en indien het contract onjuiste informatie bevat, het contract zo nodig aan te passen of te beëindigen.

contract

Het contract tussen de klant en de haven bestaat uit de ondertekende offerte, de algemene verkoopsvoorwaarden, het huishoudelijk reglement, de prijslijst en het politiereglement. Na ondertekening vormt de offerte met de essentiële contractuele elementen het contractuele document.
Zo wordt op de offerte vermeld dat de klant vóór elke ondertekening kennis dient te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden, het huishoudelijk reglement, de geldende tarieflijst en, in voorkomend geval, het politiereglement. Het ondertekende contract is exclusief en niet overdraagbaar.

Bedrijf

In het geval van een door een onderneming ondertekend contract zal het contract vergezeld gaan van een schriftelijke verbintenis van een medegarantsteller. De persoon die de hoofdelijke borgstelling ondertekent, zal een e-mailadres en een bewijs van adres moeten verstrekken om jaarlijks informatie te verkrijgen over de stand van de rekening.

mede-eigendom

In geval van mede-eigendom van boten moeten alle eigenaars op deRegistratie papieren worden vermeld en in de haven worden aangegeven. De haven zal contact opnemen met een van de eigenaren (de aangewezen beheerder) om betaling van alle verschuldigde bedragen te verkrijgen. Deze laatste zal ook worden aangewezen als de standaardbewaarder van het vaartuig. Indien de gekozen beheerder/eigenaar insolvabel is, zijn de andere eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten in verband met het contract. Vervolgens zal door de haven een procedure worden ingeleid om de opgelopen schuld onder de mede-eigenaars te verdelen.

terugtrekking

In het kader van een online verkoop wordt de Klant ervan in kennis gesteld dat hij beschikt over een herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend binnen veertien (14) volle dagen vanaf de datum van ondertekening van het Contract. De Klant kan van dit recht afzien, zodat het contract vóór het einde van deze termijn wordt uitgevoerd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het door Port Adhoc verstrekte herroepingsformulier invullen en per e-mail of per post terugsturen naar de op het formulier vermelde adressen. In dit geval en met inachtneming van de herroepingstermijn, zal de Haven het voorschot volledig terugbetalen.

Artikel III: Verhuur van een Havenplaats

locatie

Schriftelijk aan de haven gerichte of bevestigde reserveringsaanvragen worden behandeld voor zover er plaats is. De toewijzing geschiedt in volgorde van inschrijving op de wachtlijst en vervolgens naar gelang van de grootte van de boten in verhouding tot de beschikbare plaatsen.

Het contract biedt toegang tot een ligplaats die is aangepast aan de grootte van het vaartuig. Het contract is niet gebonden aan een vaste aanlegplaats en de haven zal de bevoegdheid hebben om het schip zo nodig binnen het havengebied te verplaatsen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het door Port Adhoc verstrekte herroepingsformulier invullen en per e-mail of per post terugsturen naar de op het formulier vermelde adressen. In dit geval en met inachtneming van de herroepingstermijn, zal de Haven het voorschot volledig terugbetalen.

verplichte documenten en verzekering

De klant is verplicht ten laatste op de effectieve datum van aankomst in de haven de volgende documenten voor te leggen: identiteitsbewijs, bewijs van woonplaats, Registratie papieren of papier van de boot, verzekeringsbewijs van de boot tot op heden inclusief de burgerlijke verzekering tot op heden en voor de bedrijven, het ondertekende document van de gezamenlijke waarborg.

Alle schepen die in de haven verblijven moeten bij een solvabele verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn tegen de volgende risico's

  • Schade toegebracht aan derden binnen de haven,
  • Oploeven en verwijderen van wrakstukken in geval van een wrak in de haven,
  • Schade aan havenfaciliteiten.

De Klant verbindt zich ertoe een verzekering af te sluiten voor de volledige duur van zijn ligplaats en de Haven op de hoogte te houden van elke vernieuwing of wijziging die zich tijdens de duur van het Contract zou kunnen voordoen. Indien het vaartuig van de klant aansprakelijk wordt gesteld zonder verzekering, zijn de kosten ten laste van de eigenaar. De haven behoudt zich het recht voor te controleren of het vaartuig verzekerd is.

Droog parkeren

Het model van het vaartuig, het beladen gewicht en de afmetingen ervan zijn gegevens die door de klant bij de ondertekening van het contract worden verstrekt. Elke wijziging aan de constructie of toevoeging van ballast die van invloed kan zijn op de trim van het vaartuig, moet vooraf ter goedkeuring aan de exploitant worden voorgelegd. De haven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van de aanwezigheid, beweging of dynamische acties van personen aan boord die de ligplaats destabiliseren. Ook de aanlegplaats op Bootbok is ontworpen om normale weersomstandigheden aan te kunnen.


De haven vestigt de aandacht van de gebruikers op de risico's die verbonden zijn aan het betreden van een aan de wal geparkeerd schip dat is geplaatst op Bootbokken . Toegang tot het vaartuig mag alleen worden verkregen met behulp van materiaal dat voldoet aan de geldende normen (ladder / steiger). Het zich verplaatsen op een schip dat aan land is geparkeerd, houdt het risico in dat men van een hoogte valt. De gebruiker moet alle individuele maatregelen nemen om zich tegen deze risico's te beschermen. In geval van schade als gevolg van uitzonderlijke gebeurtenissen (storm, natuurramp, grondverschuiving, enz.) kan de exploitant niet aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker dient een passende verzekering af te sluiten om deze gebeurtenissen te dekken.

Wijziging van essentiële informatie

Het contract wordt uitgegeven op naam van een houder en voor een bepaald vaartuig. Deze elementen zijn essentieel voor het contract. In geval van wijziging van de kenmerken van het vaartuig (totale lengte, enz.) of verandering van vaartuig tijdens de looptijd van het contract, vervalt het contract en wordt de haven ontheven van de verplichtingen die eruit voortvloeien. Daarom moet elke wijziging vooraf ter goedkeuring aan de haven worden voorgelegd. Deze wijzigingen kunnen leiden tot een herindeling van de opdracht (tariefherziening, ongeschiktheid voor de bezette ruimte, enz.) In geval van verandering van vaartuig moet met de haven een nieuw contract worden gesloten.

Bewoners op een schip

De Cliënt die op zijn boot verblijft (en/of zijn post ontvangt op Havenkantoor) dient zich bijgevolg per aangetekend schrijven, aangetekend schrijven of per e-mail aan te melden bij de haven op het adres Havenkantoor , een verzekeringsattest voor te leggen dat het gebruik van zijn boot als verblijfplaats dekt, alsook een attest van individuele burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en privé-levensverzekering, en het jaarlijks forfaitair bedrag van de havenrechten te onderschrijven.

Uitgang

De Klant is verplicht Havenkantoor op de hoogte te brengen van de geplande verplaatsingen van zijn vaartuig en van de periodes van leegstand van zijn ligplaats. Indien de ligplaats gedurende meer dan 48 uur onbezet is, is de haven gemachtigd de ligplaats aan andere gebruikers ter beschikking te stellen. 

overlijden van de cliënt

De erfgenaam kan het recht behouden om de ligplaats te gebruiken onder de voorwaarden van de overeenkomst, mits hij binnen de drie (3) maanden een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek richt tot de Haven en de nodige bewijsstukken voorlegt. In geval van overlijden moet de erfgenaam het einde van het contract per aangetekende brief, per brief met ontvangstbewijs of per e-mail aan Havenkantoor aan de haven meedelen.

Artikel IV: Specifieke bepalingen en voorwaarden voor soorten opdrachten

Reservering

Om een reservering te valideren, moet het contract worden ondertekend en de aanbetaling, ten bedrage van 25% van het totaalbedrag inclusief BTW van het contract, aan de haven worden betaald. In geval van annulering zal de aanbetaling door de haven worden ingehouden. De facturering begint op de datum van de aanvang van het contract die op de offerte is vermeld.

Parkeercontract

Een "parkeercontract" wordt gedefinieerd als een contract waarvoor het toegepaste Tarief overeenstemt met een duur van meer dan 30 dagen en dat alleen de dienst ruimteverhuur omvat. Het gaat om een contract van bepaalde duur dat stilzwijgend kan worden verlengd op de verjaardag van het contract.

Afwijzing van verlenging moet worden meegedeeld met een opzegtermijn die gelijk is aan 25% van de looptijd van het contract (bijvoorbeeld voor een contract van 1 jaar is de opzegtermijn 3 maanden). De Klant zal tussen 3 maanden en 1 maand voor het einde van de periode een kennisgeving van hernieuwing ontvangen waarin de afwijzing van stilzwijgende hernieuwing wordt toegestaan.

De Klant is vast verbonden voor de duur van het contract. Indien de Klant het contract verlengt, heeft hij recht op een opzeggingstermijn die gelijk is aan 25% van de duur van het verlengde contract. De afwijzing van de verlenging of de opzegging van het contract moet schriftelijk gebeuren per aangetekende brief of per e-mail aan Havenkantoor . De opzeggingstermijn gaat in na ontvangst van de kennisgeving van opzegging.

Formule

Een "formule"-contract wordt gedefinieerd als elk contract dat naast parkeren ook aanvullende diensten omvat. Een "Formule"-contract is een contract van bepaalde duur met stilzwijgende verlenging op de verjaardag van het contract voor een overeenkomstige duur. De Klant is gebonden voor de duur van het contract en heeft geen recht op opzegging. De geïntegreerde diensten kunnen alleen tijdens de contractperiode worden gebruikt. De afwijzing van de verlenging van het contract moet schriftelijk gebeuren per aangetekende brief, aangetekend schrijven of per e-mail aan Havenkantoor . De kennisgeving moet geschieden met een opzegtermijn die gelijk is aan 25% van de oorspronkelijke looptijd van het contract (bijvoorbeeld 3 maanden voor een contract van een jaar).

ContractTussenstop

TussenstopEen "tussenlandingovereenkomst" wordt gedefinieerd als een overeenkomst waarvoor Tarief wordt aangevraagd voor een periode van minder dan 30 dagen en die alleen de terbeschikkingstelling van zitplaatsen omvat. Stop-overeenkomsten zijn overeenkomsten van bepaalde duur zonder opzegtermijn.

Facturering

De facturen worden verzonden naar het door de Klant opgegeven adres. Elke wijziging van adresgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant, die de Haven daarvan schriftelijk in kennis dient te stellen, onder bijvoeging van een bewijs van adreswijziging. Voor particulieren moeten de facturen bij ontvangst worden betaald. Voor professionals moeten facturen binnen 30 dagen worden betaald. De haven biedt ook de mogelijkheid om facturen vooruit te betalen. De facturering begint op de datum van de aanvang van het contract en geschiedt volgens de in het contract vastgestelde bepalingen en voorwaarden voor de gehele duur van het contract, ongeacht de aanwezigheid van het vaartuig.

Diensten

Er wordt systematisch een afspraak gemaakt op Handelingen . Het maken van een afspraak houdt geen verbintenis in om de werkzaamheden uit te voeren of een garantie dat deze binnen een bepaalde termijn zullen worden uitgevoerd. Handelingen kan worden uitgesteld (wegens weersomstandigheden, technische of menselijke onvoorziene omstandigheden) zonder dat de begunstigde enige aanspraak jegens de haven kan doen gelden wegens vertraging of niet-uitvoering van de verwachte dienst.

Het hijsen van het vaartuig naar de wal of in het water is een riskante operatie die vereist dat de plaats van de steunpunten voor de Handelingen elementen (riemen, skids, enz.) door de eigenaar of de naar behoren aangewezen beheerder van het vaartuig nauwkeurig worden aangegeven aan het personeel op elke Handeling. Het vaartuig wordt beveiligd onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar van het Handeling verzoek (de eigenaar of de bewaarder). In geval van vastzetten op Bootbokken moeten de steunpunten voor het vastzetten van het vaartuig op Bootbok of op de grond door de eigenaar of de naar behoren aangewezen bewaarder worden aangegeven, afhankelijk van de plaats van de structurele schotten. Indien de naar behoren aangestelde eigenaar of beheerder van het vaartuig niet aanwezig is wanneer het aan land wordt gebracht, moet het havenpersoneel in het bezit worden gesteld van een plattegrond van het vaartuig met deze aanduidingen of ten minste foto's van Handelingen . In geval van onjuiste informatie of bij afwezigheid van de eigenaar, kan de haven niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade te wijten aan een fout bij de keuze van de steunpunten voor het omsnoeren en vastsjorren (verdraaiing van de schroefas, vervorming van de romp, ...).

Voor de masten/ontmasten van Handelingen maakt de haven de hijsband aan de mast vast en zorgt voor de Handeling van de mast volgens de aanwijzingen van de eigenaar of de naar behoren aangestelde voogd van het vaartuig. De demontage van de tuigage en toebehoren blijft de verantwoordelijkheid van de Klant, die bij voorkeur een beroep zal doen op een vakman om hem bij te staan. Voor Handelingen van zware colli, tewaterlatingen, aanlandingen en scheepsbewegingen is de verantwoordelijkheid van de Haven beperkt door de toepassingsbesluiten nr. 66-1038 van 31 december 1966 betreffende bevrachtings- en zeevervoercontracten, gewijzigd bij wet 86-1292 van 23 december, tenzij een verklaring van waarde van het schip aan de Haven werd afgelegd. Opslag op het land (rekken, Bootbokken), kan ertoe leiden dat het vaartuig een lichte helling vertoont ten opzichte van de horizontaal, hetgeen de stroming van het regenwater kan beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om Port Adhoc te informeren als zijn boot een speciale behandeling nodig heeft. Port Adhoc is niet gemachtigd om in te grijpen op de vaartuigen, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het binnendringen van water als gevolg van opengelaten of lekkende deuren, luiken, bungs of luiken.

De gebruikers zijn verplicht de tijdelijk toegewezen zones van de kade op te ruimen, indien dit niet gebeurt, zal een extra vergoeding worden aangerekend. De opslag van materiaal onder het vaartuig op een Bootbok is ten strengste verboden. De haven moet altijd gebruik kunnen maken van Bootbok om het schip in geval van nood (brand in het bijzonder) te verplaatsen.

Artikel V: Tarieven

De prijslijsten zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen. Zij kunnen vrij worden geraadpleegd op Havenkantoor en via diverse communicatiemedia. Het bij de ondertekening van het contract geldende Tarief wordt toegepast totdat het contract wordt verlengd. Op de verjaardag van het contract zal de huidige Tarief worden toegepast. De klant zal ten laatste één (1) maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe Tarieven op de hoogte worden gebracht. De aangeboden promotieaanbiedingen worden gespecificeerd op de website en/of de haven. Deze aanbiedingen zijn alleen geldig voor de aangegeven periode en afhankelijk van beschikbaarheid. 

Artikel VI: Betaling

wijze van betaling

De facturering begint systematisch op de datum waarop het contract ingaat. In het geval van een contract van meer dan 3 maanden, zal de Klant de keuze hebben tussen maandelijkse facturering of jaarlijkse facturering in contanten. In geval van maandelijkse facturering kan de Klant kiezen tussen online betaling of automatische incasso.

niet-betaling

In geval van laattijdige betaling van facturen of weigering van domiciliëringen zal de Haven de Cliënt door middel van een ingebrekestelling aanmanen om binnen de twee weken te betalen. Bij niet-betaling op de vervaldag zal de haven een gerechtelijke procedure inleiden om gedwongen tenuitvoerlegging van de betaling van de schuld te verkrijgen, of toestemming om het vaartuig in kwestie in beslag te nemen. In geval van laattijdige betaling van facturen of verwerping van automatische incasso's zijn boetes verschuldigd gelijk aan de laatste door de ECB toegepaste rentevoet plus 12%, die echter niet minder mag zijn dan driemaal de wettelijke rentevoet, en wel op de dag volgend op de op de factuur vermelde vereffeningsdatum. Een forfaitaire vergoeding van 40 € voor incassokosten zal eveneens worden toegepast (art. L441-6 C. de Loi du 201112 art.20).

De Haven kan weigeren een commerciële relatie aan te gaan met een Cliënt die blijk heeft gegeven van betalingsmoeilijkheden. Indien de Haven besluit de overeenkomst te beëindigen wegens wanbetaling, is de Klant het volledige verschuldigde bedrag verschuldigd, inclusief opzegging. De Haven kan elk vaartuig waarvoor de Klant niet al zijn facturen heeft betaald, verplaatsen op kosten en risico van de Klant. 

Bij niet-betaling heeft de haven het recht het vaartuig en de toebehoren onder zich te houden tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen. Bij langdurige niet-betaling van het contract gedurende zes opeenvolgende maanden wordt het vaartuig verondersteld niet te zijn aangehouden en vrijwillig te zijn verlaten. Wanneer een vaartuig langdurig wordt verlaten, kunnen de rechten van de reder op het vaartuig vervallen worden verklaard, in voorkomend geval na toepassing van de in artikel 5 bedoelde maatregelen.artikel L. 5141-2-1.

Artikel VII: Rechten en verantwoordelijkheden van de Cliënt

Indien de Klant zijn verantwoordelijkheden niet nakomt, behoudt de Haven zich het recht voor een contract van rechtswege te beëindigen en de Klant aan te manen de Haven onmiddellijk te verlaten met zijn vaartuig. Indien het vaartuig na de datum van het bericht van vertrek in de haven blijft, wordt de Tarief openbare Tussenstop (of de passagier) gefactureerd.

capaciteit

De Klant, indien hij een natuurlijke persoon is die in eigen naam handelt of een rechtspersoon vertegenwoordigt, garandeert dat hij meerderjarig is en de volledige rechtsbevoegdheid heeft om een dienstenaanbod te contracteren.

Nauwkeurigheid van de verstrekte informatie 

De Klant garandeert de juistheid van de persoonlijke gegevens (identiteit, adres, telefoon, e-mail, enz.) die hij bij de reservering heeft verstrekt, en verbindt zich ertoe elke wijziging van deze gegevens mee te delen.

Naleving van het Algemeen Reglement en de interne reglementen van de haven

De intekening op een Contract impliceert de aanvaarding van deze AV, de tarieflijst, de toepasselijke Havenexploitatieverordening en het Politiereglement. De Klant blijft het volledige bedrag van zijn facturen verschuldigd, zelfs indien hij de hem toegewezen ligplaats gedurende een bepaalde periode niet gebruikt, en dit zelfs in geval van definitief vervroegd vertrek. De Klant is jegens de Haven aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een tekortkoming die toe te schrijven is aan hemzelf, aan zijn vaartuig, aan leden van zijn gezin, aan leden van zijn personeel of aan personen die hij heeft uitgenodigd.

Onderhoud en conformiteit van het vaartuig

De klant is verplicht ervoor te zorgen dat zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud, properheid, drijfvermogen en veiligheid wordt gehouden overeenkomstig de geldende voorschriften. Voor op het droge geparkeerde vaartuigen moet hij te allen tijde kunnen aantonen dat het vaartuig minder dan achttien (18) maanden is verbouwd, met een factuur voor het uit het water halen. Bij gebreke daarvan heeft de haven het recht om de evacuatie van het betrokken vaartuig te verzoeken. Indien deze evacuatie niet wordt uitgevoerd binnen de door de haven opgelegde termijn, kunnen de havenagenten overgaan tot het aan de wal brengen van het vaartuig op kosten en risico van de klant. Elk vaartuig waarvan het drijfvermogen afhankelijk is van een lenspomp, zal zijn contract beëindigd zien en moet het havengebied verlaten op de eerste formele aanmaning die door de haven wordt gegeven.

gebruik

De klant verbindt zich ertoe de staanplaats uitsluitend te gebruiken voor het vaartuig dat in dit contract is omschreven. De huur van de ligplaats is uitsluitend bestemd voor civiel en particulier gebruik. De klant mag de ligplaats niet gebruiken voor commerciële, ambachtelijke of professionele doeleinden, op straffe van automatische ontbinding van het contract. Evenzo is elke onderverhuur van de standplaats ten strengste verboden.

Verhuur van schepen of andere beroepsactiviteit

schip op het droge

Voor droge vaartuigen is het ten strengste verboden het vaartuig te verhuren of enige andere beroepsactiviteit uit te oefenen.

schip te water

De verhuur van vaartuigen tussen particulieren of de uitoefening van enige beroepsactiviteit in de haven is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Havenkantoor . Deze zal beoordelen of de activiteit al dan niet voldoet aan de algemene verplichtingen waaraan de activiteit is onderworpen. Na akkoord van Havenkantoor is de eigenaar die het onder zijn contract vallende vaartuig wenst te verhuren, verplicht een specifieke verzekering af te sluiten ter dekking van eventuele schade (hetzij via een door de verhuurplatforms aangeboden dagelijkse "multi-risk" pakket, hetzij door een "particuliere huurwaarborg" in zijn verzekering op te nemen). Vóór het begin van zijn activiteit en vervolgens elk jaar, moet hij de Haven een bewijs van inschrijving bezorgen. In geval van niet-naleving behoudt de Haven zich het recht voor om het Contract te beëindigen.

De eigenaar verbindt zich ertoe deze Algemene Voorwaarden en het Havenexploitatiereglement (Huishoudelijk Reglement) aan zijn Cliënten te verspreiden. Het Havenbedrijfsreglement en het Havenpolitiereglement zijn van toepassing op de Klant van de eigenaar. Indien de Cliënten zich gedragen op een wijze die niet in overeenstemming is met dit Reglement, zullen zij worden aangemaand de lokalen onverwijld te verlaten. De eigenaar, die Havenklant is, is aansprakelijk voor de ontbinding van zijn parkeercontract en voor de vergoeding van de veroorzaakte schade.

Aansprakelijkheid van de Haven - De Haven is niet aansprakelijk voor schade aan vaartuigen of eigendommen veroorzaakt door derden en is niet aansprakelijk voor ondersteunende diensten die de Eigenaar eventueel aan derden heeft toevertrouwd.

Aansprakelijkheid van de eigenaar - In geval van schade aan het vaartuig tijdens de charterperiode kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld indien wordt aangetoond dat de schade is veroorzaakt door een inbreuk op zijn contractuele verplichtingen.

Verkoop van het vaartuig

De aan de Klant afgegeven parkeervergunning is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. In geval van verkoop van het vaartuig verbindt de klant zich ertoe aangifte te doen van elke overdracht, zelfs gedeeltelijk, van zijn vaartuig. De Klant moet de Haven schriftelijk in kennis stellen van de verkoop van een vaartuig gecontracteerd met de Haven en het bewijs leveren (scheepstitel op naam van de koper, geauthentiseerde verkoopakte). Voor een gedeeltelijke overdracht, al dan niet tegen betaling, moet de klant aan de Haven een recentRegistratie papieren bezorgen met de naam van de mede-eigenaar. De Klant is aansprakelijk voor het geheel van de bedragen die volgens de bepalingen van zijn contract verschuldigd zijn, met inbegrip van de opzegging.

Artikel VIII: Rechten en verantwoordelijkheden van de haven

Havenbeheer

De Haven verbindt zich ertoe de Klant zo snel mogelijk te verwittigen in geval van een incident. In het kader van een parkeercontract zorgt de Haven voor het ter beschikking stellen van een parkeerplaats op een rustige manier en in normale omstandigheden.

Beveiliging

Port Adhoc kan aansprakelijk worden gesteld binnen de grenzen van het gemene recht inzake contractuele wettelijke aansprakelijkheid in geval van schade die rechtstreeks voortvloeit uit een schending van zijn contractuele verplichtingen. Indirecte schade (imagoschade, verlies van kansen, winst, gegevens of cliënteel) kan niet worden vergoed.

Dit contract is geen borgstellingscontract en de haven is niet verantwoordelijk voor de bewaking van de schepen in de haven. De Haven komt enkel tussen om een algemeen toezicht op alle vaartuigen te verzekeren. Port Adhoc kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen, schade aan de vaartuigen of verdwijning van voorwerpen aan boord. Port Adhoc kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de goede bewaring van het vaartuig in zijn geheel en in het bijzonder van de waterwegen, de trossen, het chroom, de vernis, Beslag, de batterijen, de elektrische uitrusting van de motoren of installaties van het vaartuig, en alle andere toebehoren (dieptemeters, logs, kleppen, antennes, fenders...). In geval van nood heeft de Haven het recht voorzorgsmaatregelen te nemen, op kosten van de klant, om de veiligheid en het milieu te vrijwaren.

De Klant verklaart dat hij afziet van elk verhaal tegen Port Adhoc en haar verzekeraars voor elke schade, diefstal of beschadiging veroorzaakt door een geïdentificeerde of niet-geïdentificeerde derde aan zijn boot of zijn uitrusting, met uitzondering van schade die zou kunnen worden toegeschreven aan Port Adhoc in het kader van de manoeuvres die hij uitvoert / of voor schade veroorzaakt door overmacht zoals storm, bliksem, orkanen, brand, waarvoor de verantwoordelijkheid van Port Adhoc en haar verzekeraars niet kan worden ingeroepen.

staat van de schepen

De haven behoudt zich het recht voor al dan niet een parkeercontract met een klant te sluiten, afhankelijk van de staat van het aangeboden vaartuig.

Overmacht

HavenkantoorDe dienst Handelingen is het hele jaar door beschikbaar op de dagen en op de website Openingstijden , behalve in geval van overmacht, baggerwerken, werken, storingen of andere problemen of incidenten die buiten de controle van de haven vallen. Evenzo is de toegang tot de schepen en het verkeer in de haven het hele jaar door gegarandeerd, behalve in geval van overmacht, wanneer deze kan worden belemmerd, met name door werkzaamheden, defecten aan het vistuig, baggerincidenten of andere problemen of incidenten die buiten de macht van de haven vallen.

Artikel IX: Reglement

Alle verzoeken om informatie en klachten moeten worden gericht aan www.port-adhoc.com via het sollicitatieformulier Contactgegevens. Verzoeken of klachten met betrekking tot een specifieke haven moeten per e-mail of per post aan het adres van de haven worden gericht. 

geschillen

Overeenkomstig artikel L.211-3 van de Franse consumentenwet wordt de Klant geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode overeenkomstig de artikelen L.612-1 en volgende van de Franse consumentenwet. De Klant kan zijn verzoek indienen bij de CMAP-bemiddelaar, waarvan de contactgegevens en de verwijzingsprocedures beschikbaar zijn door op de volgende link te klikken : www.cmap.fr

toepasselijke wetgeving

De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil dat niet kan worden opgelost, hebben de partijen de mogelijkheid om hun geschil voor te leggen aan de beoordeling van de bevoegde Franse rechtbanken.

Wijziging van de AV

In overeenstemming met artikel L121-84 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, zal in geval van wijziging van de AV die van invloed is op het huidige contract, een kennisgeving worden verzonden aan de Klant met de datum waarop de nieuwe AV van kracht wordt, ten laatste 1 (één) maand voordat deze van kracht wordt.  

Persoonlijke gegevens

De groep Port Adhoc waakt nauwgezet over de beveiliging van de gegevens van de Klant, overeenkomstig de geldende wetgeving en in het bijzonder overeenkomstig de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). De door Port Adhoc verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking en is bestemd voor het administratief, boekhoudkundig en commercieel beheer van de groep en haar dochterondernemingen. Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 06/01/1978, gewijzigd in 2004, heeft de Klant recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van informatie die hem/haar betreft. De Klant kan dit recht uitoefenen door te schrijven naar

Port Adhoc
Klantendienst
14, avenue de l'Opéra
75001 Parijs

De Klant kan ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens door Port Adhoc .

Videobewaking

Ons etablissement is door de haven onder videobewaking geplaatst voor de veiligheid van mensen en goederen. De beelden worden 7 dagen bewaard en kunnen in geval van een incident worden ingezien door het met de veiligheid belaste personeel en door de politie. Om uw recht van toegang tot de beelden die u betreffen uit te oefenen, of voor alle informatie over dit systeem, kunt u uw verzoek naar de haven sturen.

Artikel X: Diverse bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig en kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Port Adhoc. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden, kan Port Adhoc de Klant op de hoogte brengen van de nieuwe algemene voorwaarden. Door ondertekening van de onderhavige Algemene Voorwaarden erkent de Klant deze volledig te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze versie van het reglement annuleert en vervangt de vorige versies. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend.